חלב נכרי ואבקת חלב נכרי


11 Feb
11Feb

אבקת חלב נכרי, למה הם מתכונים ?


שאלה:

א. מהו חלב נורי ?

ב. מה המצב במחלבות בישראל ?


תשובה:

א. חלב נכרי 

ההלכה קובעת: "היוצא מן הטהור - טהור, והיוצא מן הטמא- טמא". (בכורות , ז  ב) כלומר חלב של בהמה טמאה אסור בשתייה מן התורה. חכמים אסרו לשתות חלב שנכרי חלב אותו גם כאשר מדובר בחלב בהמה טהורה, מכיוון שיש חשש שהנכרי ערבב חלב בהמה טמאה, שנמצאת במשק שלו, עם חלב הבהמה הטהורה. יחד עם זאת, קבעו חכמים שאם יהודי משגיח על החליבה, ואפילו רק נכנס ויוצא מידי פעם במצב שהנכרי חושש להיות מופתע אם ירצה לערבב איסור בחלב, מותר החלב. (שו"ע, יו"ד, קטו א).

בימינו, כאשר חלב בהמה טמאה הוא יקר הרבה יותר מחלב בהמה טהורה , והחשש שיערב אותו בחלב טהורה אינו סביר, נחלקו בזה האחרונים האם בטלה הגזרה או שאנו חוששים שמא יישתנה המצב ויחזור לקדמותו. שחלב בהמה טמאה יהיה נפוץ וזול. (דרכי תשובה קטו ו)

במקום שבו אין חלב אסור מצוי בכלל בעיר, או מכל סיבה אחרת אין אפשרות לערבב חלב בהמה טמאה, בחלב כשר, באנו למחלוקת הפוסקים: יש מתירים כי לדעתם גזירת החכמים הייתה רק כאשר יש חשש לערבוב החלב (פר"ח, רדב"ז, חזו"א, ועוד)

ואילו פוסקים רבים אוסרים ואומרים שגזירת חכמים זו, כמו כל גזירות חכמים, היא גזירה כללית, ומכיוון שאסרו חלב נכרי האיסור הוא בכל מצב (ש"ך, ט"ז, ערוך השולחן, חתם סופר, ועוד).

האם ניתן לתת אמון במערכת החוקית של המדינה האוסרת ערבוב של חומרים מבלי שהדבר מצוין על המוצר ?

במדינות בעלי משטר מסודר ואכיפת חוק טובה, יש מי שהתיר, לשתות חלב נכרי כי אין לחשוש שהנכרי יערבב חלב אסור בחלב הפרה, כי הדבר אסור על פי החוק , והרי זה כאילו יהודי משגיח.

 (אגרות משה יו,ד א סימן מו)

נציין שבמדינות בהן המשטר אינו אוכף את החוק, מצויים הרבה זיופים ולכל הדעות אי אפשר להסתמך על היתר זה.


ב. חמאת נכרי

חמאת נכרי, לא נאסרה בגזירה זו, מכיוון שאי אפשר לעשות חמאה אלא מחלב פרה. אך במקומות רבים נהגו בה איסור, מכיוון שמשתמשים בכלי האחסון של החלב גם לחלב אסור. (שו"ע יו"ד קטו ג)

 במדינת ישראל, בשנותיה הראשונות , השתמשו בחמאת נכרי. אך כיום השימוש בחמאת נכרי בתעשייה הישראלית, נדיר מאד. ואולם כאשר מייבאים חמאה מחו"ל, מצוין עליה חמאת חו"ל.

  

ג. גבינת נכרי

חכמים אסרו גם גבינת נכרים מחשש שמא העמידו אותה (גיבון) בעור קיבת בהמה טמאה, והחמירו באיסור זה גם אם לא רגילים להשתמש בעור קיבה לצורך גיבון החלב. אם יהודי רואה את חליבת החלב ואת גיבון הגבינה, מותרת הגבינה באכילה. (שו"ע יו"ד קטו ב)


ד אבקת חלב נוכרי

 לגבי אבקת חלב נכרי יש מחלוקת בין הפוסקים האם אבקת חלב כלולה בגזירת החלב או לא.  וכן יש המתירים אבקת חלב נורי גם לדעות שאוסרות חלב נכרים. (הר צבי יו"ד קג, ודומה לזה בחתם סופר יו"ד קז)

ויש אוסרים (חזון איש, יו"ד, מאכלי עכו"ם, מא ס"ק ד)

למעשה במדינת ישראל הרבנות אינה מאשרת כשרות למוצרים המכילים חלב נכרי. מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי צריכים להיות מסומנים ככאלה. לצערנו לא כל יצרני המזון והיבואנים מקפידים על הוראות אלו של הרבנות הראשית, ויש שאינם מציינים על מוצריהם שהם מכילים אבקת חלב נכרי.

יחד עם זאת, בתעשיית הישראלית הולך ופוחת השימוש באבקת חלב נכרי. שימוש זה קיים בעיקר במוצרי מזון מיובאים. בהם קיים הכיתוב אבקת חלב נכרי.

.

ה. ישראלי השוהה בחו"ל

שראלי השוהה בחו"ל לרגל עסקיו, לזמן מה. הישראלי שוהה במקומות בהם נוהגים לשתות חלב נכרי. כיצד עליו לנהוג?

יש אומרים שהמנהג לאסור חלב נכרי התקבל רק בארץ, כי בישראל יש מספיק חלב של יהודים, אבל אינו מחייב כמנהג בחו"ל, גם לשוהים שם לזמן קצר. 

לעומתם יש אומרים שמנהג מדינת ישראל שלא לשתות חלב נכרי ומכיוון שגם בחו"ל לא התקבל היתר זה בכל קהילות ישראל, אין להגדיר את ההיתר כמנהג חו"ל. לכן ישראלי יצטרך להחמיר כך גם בשהותו בחו"ל, וניתן להתיר לו חלב נכרי רק בשעת הדחק


ו.  אבקת חלב נכרי במחלבות בישראל 

להלן פירוט השימוש באבקת חלב נכרי בתעשיית מוצרי החלב בישראל (בגדולים והמרכזיים שבהם):

במוצרי המחלבות טרה, יטבתה, וצוריאל: אין שימוש באבקת חלב נכרי או כל מוצר אחר הקשור לאיסור זה

במוצרי המחלבות גד, שטראוס ותנובה: על המוצרים המכילים רכיבי אבקת חלב נכרי מצוין (בין המרכיבים) רכיבי חלב נכרי.

בגלידות של שטראוס: אין שימוש באבקת חלב נכרי או כל מוצר אחר הקשור לאיסור זה.

בגלידות של נסטלה: יש שימוש באבקת חלב נכרי במוצרי דייט בודדים, בלבד, ומצוין על האריזה אבקת חלב חו"ל/נכרי. וכך המצב בכל מוצרי נסטלה: שוקולד וחטיפים.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות