מליחת העופות במשחטות בישראל


09 Mar
09Mar

פתיחת גב העוף בעת מליחתו


 אחד התהליכים בהכשרת בשר עוף, בהמה וחיה לאכילה


היא מליחתו על מנת להוציא ממנו את הדם. עוד יבואר שם כי ישנם שלושה שלבים


בתהליך המליחה: השרייה, מליחה והדחה.


ישנם כמה חילוקי מנהגים בעניינים אלו, ועל מנת להתאים את כשרות העופות לכל


הדעות ולכל העופות, נוהגים בכל המשחטות להשרות את העופות לפני המליחה


במשך למעלה מחצי שעה. שלב המליחה עצמו נעשה באמצעות המלחת הבשר


במלח גס מכל צדדיו, בכמות העושה את העוף לבלתי ראוי לאכילה מרוב מליחותו.


בכל המשחטות העופות שוהים במצב זה למשך פרק זמן של שעה על גבי שולחן


מליחה מיוחד המוצב בשיפוע. השיפוע נועד לאפשר לדם לטפטף החוצה 14 . לאחר


סיום המליחה מנערים את הבשר כדי שייפול ממנו המלח עם הדם, וכמו כן


שוטפים את המלח עם הדם שנותר על הבשר, ולאחר מכן שוטפים שוב את הבשר


פעמיים. זאת, כדי לנקות לחלוטין את שאריות המלח.


הראשונים נחלקו בנוגע למליחת העופות: ישנם פוסקים שכתבו כי יש למלוח את


העוף מכל צדדיו, כולל בחלקו הפנימי 15 , וישנם פוסקים שקבעו כי מעיקר הדין אין


צורך למלוח גם בתוך העוף אלא זוהי רק מצווה מן המובחר 16 . להלכה נפסק


בשולחן ערוך (מנהג הספרדים) כי לכתחילה יש למלוח את העוף מכל צדדיו כולל


בחלקו הפנימי, ויחד עם זאת העוף מותר באכילה גם אם לא נמלח בפועל מכל


צדדיו או בתוכו. ואילו לשיטת הרמ"א, אם העוף לא נמלח בכל צדדיו וגם בתוכו –


הריהו אסור באכילה, ורק אם העוף כבר נתבשל, התירו במקום הצורך לאכול


. אותו 17


כאמור, בכל המשחטות בישראל מולחים את העוף מכל צדדיו ובכלל זאת בחלקו


הפנימי. מליחה זו נעשית בדרך כלל בידי עובדים זרים, תחת פיקוח של משגיח


מיוחד המוודא שהמליחה נעשית כראוי. המלח מוכנס לתוך העוף באותו פתח


שיוצרים ממילא כדי להוציא את החלקים הפנימיים. בבדיקות רבות שנעשו במהלך


שנים רבות, נמצא שבשיטה זו כל העופות נמלחו היטב גם בצידם הפנימי. אמנם,


במשחטות שיש להן כשרות פרטית מהודרת (בד"צים למיניהם) פותחים את גב


העוף במיוחד לפני המליחה כדי שהמלח ייכנס היטב גם לחלקו הפנימי. אלא שכפי


שכתבנו לעיל, אין בפעולה זו כל צורך הלכתי מאחר שהמלח נכנס בוודאות לצידו


הפנימי של העוף גם ללא פתיחתו. פעולה זו מייקרת את העוף ללא כל הצדקה


הלכתית.


זאת ועוד: לדעת פוסקים רבים חיתוך גב העוף עלול ליצור בעיות אחרות, כגון


כיסוי באמצעות העור הנחתך – דבר המונע מהמלח להגיע למקומות שונים בעוף,


וכגון דם צרור (מכונס) שהמליחה אינה מוציאה אותו. לכן, יש לדעת כי פתיחת גב


העוף לשם המלחתו אינה עושה את העוף למהודר יותר מבחינה הלכתית.


 


14 . וכמבואר בשולחן ערוך יורה דעה סימן ס"ט סעיף ט"ז.


15 . הרא"ש במסכת חולין פרק כל הבשר סימנים מ"ג-מ"ד, בית יוסף יורה דעה סימן ס"ט בשם הר"ן.


16 . הרשב"א בתורת הבית הקצר דף ע"א עמוד א', ובארוך דף ע"ב עמוד ב'.


17 . שולחן ערוך יורה דעה סימן ס"ט סעיף ד'.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות