חלב מערב פסח


17 Apr
17Apr


חלב שנחלב בערב פסח


 


על מוצרי חלב רבים נמצא את הכיתוב "כשר למהדרין ערב פסח" למה הם מתכוונים?


להלכה,פרה שאכלה חמץ בפסח החלב שלה לא נאסר. כי אין קשר בין המזון של בעל החיים לבין התוצר שנוצר ממנו. כי  אילו היה קשר היה, צריך החלב להיות אסור בכל ימות השנה כי הרי מגדירה הגמרא את דרך יצירת החלב "דם נעקר ונעשה חלב" (נדה ט עמוד א) ואם בשלב כלשהו בהיווצרות החלב הוא היה דם, היה כל חלב צריך להיות אסור בשתייה לחלוטין. וכן הוא בעופות ובביצים  שמותרים באכילה למרות שהתרנגולת אכלה תולעים. ואכן בשו"ע אין כל התייחסות לאיסורים מעין אלו, אלא רק בשאלה האם מותר למכור לנוכרי בהמה כדי שהנוכרי יאכילנה חמץ בפסח. (שו"ע או"ח, תמח, ז)


אלא שכתב הרמ"א (יו"ד,ס,א). "בהמה שנתפטמה בדברים אסורים מותרת, אבל אם לא נתפטמה כל ימיה (אלא) רק בדברים אסורים אסורה" הלכה זו קשה מאד ועומדת בסתירה להנחתנו הראשונה.


 הסביר הש"ך שהמושג "דברים אסורים" כאן מתייחס  רק לאיסורי הנאה. כנראה שכוונת הש"ך שאם אכלה הבהמה דבר שהוא אסור בהנאה, כמזון עיקרי, אזי אדם האוכל פרה זו עובר על איסור הנאה.


לפי זה בהמה של נוכרי  שאכלה חמץ, כמזון עיקרי, בפסח עצמו, יש אומרים שייאסר החלב שלה, ויש מתירים את החלב, כי לנוכרי מותר להאכיל חמץ את פרתו ויש מתירים אם הבהמה אכלה גם מזון אחר. היתר זה הוא גם בבהמת ישראל, מכיוון שהחלב נוצר אצל הפרה כתוצאה מאכילת שני מרכיבים: האחד מזון חמץ, והשני מזון כשר לפסח, ואז נוהגים לפי הכלל ההלכתי: "זה וזה גורם-מותר".( שו"ע יו"ד רצד יב)


אם כך יוצא כי המזון שנוצר, שהוא מוצר חדש ואחר, יהיה מותר. אולם ישנם פוסקים שאינם מקבלים כלל זה בפסח, משום שחמץ נאסר אפילו במשהו, במועט. (שדה חמד מערכת חמץ ומצה ב,ד).


בחו"ל, כאשר קנו חלב אצל הנוכרים שהאכילו את הפרות חמץ, לעיתים גם כמזון עקרי, יש שנהגו להחמיר ולקנות את כל החלב לצורך הפסח לפני החג.


(עיין שו"ע או"ח תמ"ח ומגן אברהם  שם ה. וכן שערי תשובה ומשנה ברורה סוף סימן תמח).


למעשה בישראל אנו שותים חלב מבהמת ישראל, שאם היתה אוכלת חמץ בפסח הדבר שנוי במחלוקת, אם מותר לשתות את החלב. הוראות הכשרות מחייבות את כל הרפתות להחליף את מזון הפרות, מספר ימים לפני פסח, למזון שאינו מכיל דגנים, ולנקות את הרפתות. החשש שיישאר חמץ במזון הפרות הוא בסבירות נמוכה מאד. וגם אם נשארו מעט דגנים במזון הפרות הרי אין זה מזונם העיקרי שיאסור את החלב, גם לשיטות המחמירות.


גם החשש שדגן שנשאר, אולי, ברפת יחדור לתוך מערכת החליבה ויכנס לחלב בפסח אינו סביר. (חוברת בנתיב החלב ב' בהוצאת תנובה, ובעריכת הרב וייטמן שליט"א).


ולכן גם המחמירים והמהדרין מותר להם לשתות חלב שנחלב בימי הפסח ללא כל חשש.


במחלבות תנובה מסמנים את החלב שנחלב בפסח אבל הוא כשר למהדרין מבחינות אחרות : "כשר לפסח ולהבדיל מחלב שאינו כשר למהדרין עליו מצוין "כשר לפסח בכשרות רגילה".


במחלבות טרה נחשב החלב שנחלב בפסח "ככשר לפסח" ורק חלב שנחלב בערב פסח נחשב כשר למהדרין. למרות שאין הצדקה הלכתית לחומרה זו.


חג שמח לכל בית ישראל.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות